Activation of PTH1R alleviates epididymitis and orchitis through Gq and β-arrestin-1 pathways

Activation of PTH1R alleviates epididymitis and orchitis through Gq and β-arrestin-1 pathways

Ming-Wei Wang, Zhao Yang, Xu Chen, Shu-Hua Zhou, Ge-Lin Huang, Jian-Ning Sun, Hui Jiang, Wen-Ming Xu, Hao-Cheng Lin, Xiao Yu, Jin-Peng Sun